Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

AktualnościWięcej...

UWAGA!!
NOWY WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE TŁA ZANIECZYSZCZEŃ!!
NOWY NUMER KONTA DO OPŁAT!!
W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Prosimy o składanie wniosków na aktualnych wzorach oraz dokonywanie opłat za udostępnienie na rachunek bankowy GIOŚ:
Dane do przelewu NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000


KOMUNIKAT !
Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

JAKOŚĆ POWIETRZA