Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust.2 ustawy Prawo wodne, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionów wodnych znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie. Poniżej publikujemy link do obwieszczenia Dyrektora RZGW w Warszawie w niniejszej sprawie: : http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/lewe_menu-konsultacje_spoleczne-konsultacje_pozostale-warunki_korzystania_z_wod.html .

JAKOŚĆ POWIETRZA