Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczeństwa   opracowana   została   kolejna   edycja   raportu   prezentującego   stan   środowiska w województwie świętokrzyskim będąca kontynuacją cyklu publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach ukazujących się w Bibliotece Monitoringu Środowiska. Wydanie, przedstawiające stan środowiska za rok 2003, powstało przy współudziale instytucji zaangażowanych w sprawy ochrony środowiska naszego regionu, wymienionych w części tytułowej, którym tą drogą pragnę złożyć serdeczne podziękowanie.
     Jakość poszczególnych elementów środowiska   scharakteryzowana   została na tle   aktualnego   stanu   naturalnych   zasobów   środowiska oraz w odniesieniu do ustalonych prawem wartości kryterialnych, które w niektórych komponentach, takich jak ochrona powietrza atmosferycznego, dostosowane zostały do przepisów wspólnotowych z wyprzedzeniem akcesji do Unii Europejskiej. W ochronie wód powierzchniowych i podziemnych był to ostatni rok, przed wejściem nowych przepisów, w którym obowiązywały niezmienione zasady zarówno badań jak i ocen. W zakresie gospodarki odpadami wymagania Unii zostały już w większości transponowane do naszego prawa krajowego.
     Większość przedstawionych w raporcie informacji o środowisku   pochodzi z systemu   państwowego   monitoringu środowiska (PMŚ) a także z systemu statystyki publicznej. Nowe regulacje prawne znacznie wzmacniają rolę PMŚ jako źródła informacji o środowisku. Państwowy monitoring środowiska funkcjonować ma jako instrument wspomagający dla programów ekologicznych opracowywanych przez administrację publiczną różnych szczebli, umożliwiający jednocześnie ocenę stopnia ich realizacji, a także wspomagający opracowywanie ewentualnych programów naprawczych.
     Przekazując raport szerokiemu gronu odbiorców mam nadzieję, że przyczyni się on do pogłębienia wiedzy o środowisku  regionu świętokrzyskiego i przemianach w nim zachodzących.
     Zarówno rola poznawcza jak i edukacyjna raportu jest dla autorów opracowania wyzwaniem do doskonalenia jego treści i formy stąd bardzo proszę o ewentualne uwagi, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu kolejnych wydań tej publikacji.

                                                                                               Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
                                                                                               Ochrony Środowiska

                                                                                               Małgorzata Janiszewska

Raport w formacie pdf (ok. 10 Mb)                                                                                                                               spis treści