Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Zasady postępowania z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów reguluje uchwalona w dniu 29 czerwca 2007 r. ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124 poz. 859) oraz akty wykonawcze:

Dz. U. 2007 nr 155 poz. 1088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz. U. 2008 nr 14 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

Dz. U. 2008 nr 27 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania

Dz. U. 2008 nr 77 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania

Dz. U. 2008 nr 96 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej

Dz. U. 2008 nr 119 poz. 769 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony

Dz. U. 2008 nr 123 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Dz. U. 2008 nr 171 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Link do strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poświęcony tematyce międzynarodowego przemieszczania odpadów

JAKOŚĆ POWIETRZA