Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Gospodarka odpadami

Zasady postępowania z odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz akty wykonawcze

Informacje ogólne

1. Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt. 19) zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Katalog odpadów określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 , poz. 1206) - ZAŁĄCZNIK nr 1

Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe (zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:
- karty przekazania odpadów,
- karty ewidencji odpadów,
- karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
- karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
- ZAŁĄCZNIK nr 2

Do czasu wydania rozporządzenia o którym mowa w art. 66 ust. 5 zachowuje moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencje odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735)

Ewidencja uproszczona

Ewidencję uproszczoną (z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów) prowadzą:
* małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają:
- odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie
- odpady inne niż niebezpieczne niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie
(Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów w tych przypadkach nie zwalnia z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach)

* transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów ?

* władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3. 2.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, składają je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Wzory formularzy dotyczących zbiorczych zestawień danych o odpadach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674) - ZAŁĄCZNIK nr 3 lub ZAŁĄCZNIK nr 4

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sankcje:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł. (art. 200 ust. 4). Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł.

JAKOŚĆ POWIETRZA