Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia oraz decyzji na wniosek strony

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku, o opłacie skarbowej (tekst jednolity z roku 2015 poz. 783 z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że:

1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

2. Opłacie skarbowej w wysokości 10zł podlegają decyzje wydane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
- przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
- wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
- zgody na podjęcie użytkowania,
- odroczenia terminu płatniści kary,
- rozliczenia odroczonych kar,
- zmiany stawki kary biegnącej na wniosek strony,
- ustania przekroczenia,
- zawieszenia terminu płatności kary wynikającej z zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

3. Opłacie skarbowej w wysokości 105 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że:
- obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania zawarte w przepisach o ochronie środowiska
- na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających środowisko.

Do wszystkich wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej.
Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000.

JAKOŚĆ POWIETRZA