Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło zanieczyszczeń)

Link do strony na platformie EPUAP do złożenia wniosku

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach tel. 41 342 14 96 email: rwmskielce@gios.gov.pl
Prosimy o składanie wniosków na aktualnych wzorach oraz dokonywanie opłat za udostępnienie na rachunek bankowy GIOŚ:
Dane do przelewu NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000


Informację o aktualnym stanie jakości powietrza udostępnia się na pisemny wniosek (WZÓR WNIOSKU O TŁO: format doc, format pdf ).
Dane do przelewu format doc.
Informację o aktualnym stanie jakości powietrza podaje się dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stężenie uśrednione dla roku, zgodnie z
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Poz. 1031),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z 23.11.2010r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U.Nr. 227, poz.1485).

Udzielenie informacji na temat tła zanieczyszczeń powietrza podlega opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Nr rachunku GIOŚ w NBP O/O Warszawa: 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000).

Opłata za formę elektroniczną wynosi:

(skan pisma) - 5,10 zł (słownie pięć złotych 10/100) -- opłata za wyszukanie informacji (5 zł) oraz za zeskanowaną stronę (0,10 zł).

Opłatę za udostępnienie informacji wnioskujący uiszcza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty.

Jeżeli wnioskodawca odbiera dane osobiście, wówczas nie ponosi dodatkowej opłaty, natomiast za przesłanie danych drogą pocztową pobrana zostanie również opłata za przesyłkę.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

JAKOŚĆ POWIETRZA