Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło zanieczyszczeń)

Link do strony na platformie EPUAP do złożenia wniosku

Informację o aktualnym stanie jakości powietrza udostępnia się na pisemny wniosek (WZÓR WNIOSKU O TŁO: format doc, format pdf ).

Informację o aktualnym stanie jakości powietrza podaje się dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stężenie uśrednione dla roku, zgodnie z
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Poz. 1031),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z 23.11.2010r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U.Nr. 227, poz.1485).

Udzielenie informacji na temat tła zanieczyszczeń powietrza podlega opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

Opłaty można uiszczać w kasie, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach (Nr rachunku WIOŚ w NBP O/O Kielce: 12 1010 1238 0838 3022 3100 0000) lub przy odbiorze przesyłki.

Opłata jest uzależniona od wybranej formy udostępnienia:

A). forma papierowa - 5,15 zł (słownie pięć złotych 15/100) -- opłata za wyszukanie informacji (5 zł) oraz za stronę kopii czarno-białej (0,15 zł),

B). forma elektroniczna (skan pisma) - 5,10 zł (słownie pięć złotych 10/100) -- opłata za wyszukanie informacji (5 zł) oraz za zeskanowaną stronę (0,10 zł).

Opłatę za udostępnienie informacji wnioskujący uiszcza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty.

Jeżeli wnioskodawca odbiera dane osobiście, wówczas nie ponosi dodatkowej opłaty, natomiast za przesłanie danych drogą pocztową pobrana zostanie również opłata za przesyłkę.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

JAKOŚĆ POWIETRZA