Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu. Zasady udostępniania informacji zostały określone:
- ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1471),
- ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2018 r. poz. 1479),
- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2081),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485)
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1330 z póŸn. zm.)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

Informacje udostępniane są na pisemny wniosek (w formacie doc) (w formacie pdf) zainteresowanego lub bez pisemnego wniosku w przypadku informacji, która nie wymaga wyszukiwania i może być przekazana w formie ustnej. Termin udostępnienia informacji określono nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlegają opłacie skarbowej.

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie pobierana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.):

-- opłata za wyszukiwanie informacji - 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów.
- jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1

--opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych:

- format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej, 1,50 zł za stronę kopii kolorowej (opłata główna),
- format A3 - opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 2,

- opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów:
- 0,10 zł za każdą stronę

Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty przez wpłatę w kasie WIOŚ, na rachunek bankowy.
NBP O/O Kielce
12101012380838302231000000 lub przy odbiorze przesyłki

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi wnioskujący.

JAKOŚĆ POWIETRZA