Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z roku 2014 poz. 1800), w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku zapisów § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia informujemy:

1. jeżeli w wydanym po dniu 1 stycznia 2015 r. pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków bytowych albo komunalnych do wód lub do ziemi są określone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, to pobieranie próbek ścieków dotyczy ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych oraz wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych,

2. jeżeli w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków bytowych lub komunalnych wydanym przed dniem 1 stycznia 2015 r., nie określono odrębnego sposobu monitoringu ścieków niż w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 45 ust.1 pkt.3 i ust. 2 Prawa wodnego, oznacza to dla podmiotu wprowadzającego ścieki obowiązek wypełniania w tym zakresie postanowień rozporządzenia. W takim przypadku obowiązek ten określony jest w sposób nakazujący podmiotowi prowadzenie pomiarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich wykonania,

3. jeżeli w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym ustalono inny sposób monitoringu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, to spełnienie warunków przez te ścieki będzie oceniane stosownie do postanowień tego pozwolenia wodnoprawnego, nawet po dniu 1 stycznia 2016 roku. W takiej sytuacji podmiot zobowiązany jest w sposób trwały do przestrzegania zasad prowadzenia pomiarów w okresie, na który decyzja została wydana, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji. Zmiana podstawy prawnej określającej sposób prowadzenia pomiarów nie jest w tym przypadku wiążąca.

Od dnia 1 stycznia 2016 r.> ocena spełniania warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, będzie dokonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska od dnia, kiedy pozwolenie stało się ostateczne.

JAKOŚĆ POWIETRZA