Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 106 ważny do dnia 07.04.2019r.Jednocześnie od 1995 roku Laboratorium w Kielcach jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Laboratorium realizuje badania i pomiary w zakresie monitoringu środowiska oraz w zakresie kontroli przestrzegania postanowień prawa ochrony środowiska. Możliwości badawcze Laboratorium obejmują badania i pomiary :

  • fizyko-chemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb, zanieczyszczeń powietrza (imisja), spalin i gazów (emisja),
  • hydrobiologiczne wód powierzchniowych, osadów dennych,
  • bakteriologiczne wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków,
  • poziomu hałasu w środowisku,
  • natężenia składowych pola elektromagnetycznego.
Gwarancją jakości wykonywanych badań w Laboratorium jest wykwalifikowany i specjalistycznie przeszkolony personel oraz wysokiej klasy aparatura pomiarowo-badawcza podlegająca stałemu nadzorowi metrologicznemu i sprawdzaniu. Laboratorium systematycznie uczestniczy w zewnętrznych międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w celu sprawdzenia swych kompetencji technicznych. Za swój cel nadrzędny stawia rzetelne, bezstronne wykonywanie badań i pomiarów na najwyższym poziomie oraz spełnienie oczekiwań swoich klientów w zakresie poufności, kompetencji i fachowości świadczonych usług.

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami, współpracą oraz potencjalnych zleceniodawców prosimy o kontakt z Kierownikiem Laboratorium WIOS w Kielcach

mgr Katarzyna Ornal - Kargulewicz
pok. 102 bud. C1,
tel. (041) 342 19 52
e-mail : k.ornal@kielce.pios.gov.pl

JAKOŚĆ POWIETRZA