Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów normowanych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do normowanych, gdy nie są one dotrzymane.

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska strefę stanowi:
- aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
- miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
-ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
-ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

Oceny obejmują wszystkie substancje, dla których zostały określone wartości: dopuszczalne, docelowe oraz celów długoterminowych stężeń w powietrzu. Lista zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia obejmuje:
- benzen C6H6,
- dwutlenek azotu NO2,
- dwutlenek siarki SO2,
- tlenek węgla CO,
- ozon O3,
- pył zawieszony PM10,
- pył zawieszony PM2,5,
- metale: Pb, As, Cd, Ni oraz wybrane WWA w pyle zawieszonym PM10.

Do zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się:
- dwutlenek siarki SO2,
- tlenki azotu NOx,
- ozon O3.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach zobowiązany jest do sporządzania następujących ocen:
-corocznie, zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Wyniki ocen i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim za
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 rok);
-przynajmniej co 5 lat, zgodnie z art. 88 ustawy - Prawo ochrony środowiska - oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza.

Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim pod kątem zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P (czerwiec 2014).

Wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim sporządzonej w 2010 roku.

Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM2,5 sporządzonej w 2009 roku.

Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim sporządzonej w 2007 roku.

Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 sporządzonej w 2007 roku;

Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim sporządzonej w 2002 roku;

JAKOŚĆ POWIETRZA