Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

WYNIKI POMIARÓW / OCEN JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.
Zgodnie z art. 155a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 z póź. zm.) Państwowa Służba Hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych.
W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor ochrony środowiska , wykonuje, w uzgodnieniu z państwową służbą hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych, a wyniki tych badań przekazuje, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, państwowej służbie hydrogeologicznej.

Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku:

2017,
2016,
2015,
2014,
2013,
2012,
2011,
2010 - zweryfikowane,
2010,
2009 - zweryfikowane,
2009,
2008,
2007,
2006,

Roczny raport z badań monitoringowych jakości zwykłych wód podziemnych
w województwie świętokrzyskim w roku:
2005
,
2004,
2003,
2002.
JAKOŚĆ POWIETRZA