Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

WYNIKI POMIARÓW / OCEN JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Badania i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 155a ust. 3 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 z póź. zm.)Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych.

Wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku:

2016 (tabela),
2015 (tabela 1),
2014 (tabela 1),
2013 (tabela 1),
2010 - 2012
(tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5, tabela 6),
2011 (tabela 1, tabela 2),
2010,

2007 - 2009,

2009,

2008,

2007,

2006,

2005,

2004.

Ocena stanu czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w roku:
2003,

2002.


JAKOŚĆ POWIETRZA