{% extends "layout.html" %} {% block content %}

RaportyOCENA JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2015

PROGRAM
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)


Tabele
(format xlsx)


STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
RAPORT 2015OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2014

Pięcioletnia ocena jakości powietrza
w województwie świętokrzyskim
pod kątem zanieczyszczenia:
SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3,
pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P

- czerwiec 2014 -

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2013

Aneks nr 1
do
"PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2013 -2015"
(format pdf)

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W LATACH 2011 -2012


WYNIKI KLASYFIKACJI
I OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2010


OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2012

PROGRAM
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2013 -2015
(format pdf)


Tabele
(format xls)
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2011


ANEKS NR 2 DO PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2010 -2012
(format pdf)STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W LATACH 2009 -2010WYNIKI KLASYFIKACJI
I OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2010

OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2010


WYNIKI OCENY STANU
JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W LATACH 2007-2009
(na podstawie oceny wykonanej przez IMGW
na zlecenie GIOŚ) (format pdf)


ANEKS NR 1 DO PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2010 -2012
(format pdf)


Tabele
(format xls)


WYNIKI
PIĘCIOLETNIEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
WYKONANEJ NA MOCY ART. 88 USTAWY
Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY - DZ. U. Z 2008 r. NR 25, POZ. 150, Z PÓŹN. ZM.)

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2009

WYNIKI KLASYFIKACJI
I OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2009


ZWERYFIKOWANE WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2009WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2009


PROGRAM
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2010 -2012
(format pdf)


Tabele
(format xls)


STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W LATACH 2007 -2008.

WYNIKI WSTĘPNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
POD KĄTEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
PYŁEM PM2,5
WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2008
WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2008
ANEKS NR 2
DO PROGRAMU MONITORINGU ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2009


WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2008


STAN ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W LATACH 2000 - 2006
(Rozdział do Raportu Mozaikowego GIOŚ)


WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2007


ANEKS NR 1
DO PROGRAMU MONITORINGU ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2009


WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2007

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2006

WSTĘP I SPIS TREŚCI
CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
POWIETRZE
HAŁAS
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
WODY
ODPADY
GLEBY
PRZYRODA
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNAWYNIKI DRUGIEJ
PIĘCIOLETNIEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
WYKONANEJ NA MOCY ART. 88 i 94 UST. 1 PKT 1
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. -
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(TEKST JEDNOLITY - DZ. U. Z 2006 R. NR 129,
POZ. 902, Z PÓŹN. ZM.)WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2006


WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2006


MONITORING
PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - 2006 r.


WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2006


PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007 - 2009

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2005

WSTĘP I SPIS TREŚCI
1. PRZYRODA
2. ZASOBY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
3. WODY POWIERZCHNIOWE
4. WODY PODZIEMNE
5. POWIETRZE
6. HAŁAS
7. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
8.ODPADY
9. GLEBY
10. LASY
11. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ
12. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA WIOŚ
13 ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
14. FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I WYKAZY

WYNIKI WSTĘPNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU, BENZO(A)PIRENU W PYLE ZAWIESZONYM PM10
WYNIKI KLASYFIKACJI STREF
ZGODNIE Z ART. 88 UST 2.
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U NR 62, POZ. 627 Z PÓŹŃ ZM.)WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2005.


WYNIKI POMIARÓW
JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2005


ROCZNY RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH
JAKOŚCI ZWYKŁYCH WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - 2005 R.


MONITORING
PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - 2005 r.


PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2006.


INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2004.


WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2004.


WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2004.


ROCZNY RAPORT Z BADAŃ
MONITORINGOWYCH JAKOŚCI
ZWYKŁYCH WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - 2004r.


STAN ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2003.


WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W ROKU 2003.


OCENA STANU CZYSTOŚCI
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2003 ROKU.


PROGRAM MONITORINGU ŚROODOWISKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2004 - 2005.


ROCZNY RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI ZWYKŁYCH WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - 2003 R.


STAN ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2002.


WYNIKI WSTĘPNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
KLASYFIKACJA STREF ZGODNIE Z ART. 88
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U NR 62, POZ. 627).


WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
I KLASYFIKACJI STREF
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ROKU 2002 NA PODSTAWIE ART. 89
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ § 4 ROZPORZĄDZENIA MŚ
Z DNIA 26 LISTOPADA 2002 R. - DZ. U NR 204, POZ. 1727.


OCENA STANU CZYSTOŚCI
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2002 ROKU.


ROCZNY RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI ZWYKŁYCH WÓD PODZIEMNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - 2002 R.


STAN ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2001.


A R C H I W U M


{% endblock %}