WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki


Ocena stanu czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w 2002 roku.

I. Wstęp

     Stan czystości wód powierzchniowych województwa oceniany jest corocznie w oparciu o analityczne pomiary kontrolne realizowane w ramach monitoringu środowiska dla wód powierzchniowych płynących (sieć podstawowa i regionalna) oraz zbiorników zaporowych (sieć regionalna).
     Podstawowym celem monitoringu wód powierzchniowych jest dostarczanie informacji o stanie czystości wód, niezbędnych dla ich ochrony i wspomagania procesów zarządzania zasobami wodnymi, a w tym:
     - określania przydatności i możliwości wykorzystania wód powierzchniowych do odpowiednich celów (zaopatrzenia ludności w wodę do picia, wykorzystania do celów rekreacyjnych, na potrzeby gospodarcze itp.);
     - zapewniania dopływu aktualnych danych dla ustalenia kierunków oraz charakteru i zakresu działań ochronnych;
     - umożliwiania kontroli realizacji i dokonywania ocen skuteczności egzekwowania wymogów prawa w zakresie ochrony wód;
     - podejmowania właściwych decyzji dotyczących użytkowania wód w zlewni.
     Prezentowaną ocenę wód powierzchniowych objętych granicami województwa świętokrzyskiego wykonano na podstawie badań własnych prowadzonych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach legitymujące się CERTYFIKATEM AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO nr AB 106.
     W roku 2002 badania kontynuowano w 86 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na 30 rzekach województwa i w 15 punktach pomiarowych na 4 zbiornikach zaporowych. Pobrano ogółem 1059 prób do analiz, z czego wykonano 28962 oznaczenia: fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne.
     Wyniki badań posłużyły do oceny stanu czystości wód, którą wykonano w układzie zlewniowym.
     Dodatkowo w końcowej części opracowania zamieszczono wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowo kontrolnych w roku 2002 (załącznik.).