WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki

1. Jakość wód rzek województwa świętokrzyskiego


1.1. Ocena i wynik klasyfikacji wód pod względem fizyko-chemicznym


     W ocenie fizyko-chemicznej klasyfikacja badanych na całej długości 19 rzek województwa wykazała niekorzystne, w porównaniu do roku 2001, zmiany stanu czystości wód (tabela 4).
     W stosunku do badań ubiegłorocznych wzrosła o 110,7 km długość rzek nie odpowiadających normatywom i poza klasą znalazło się 52,2 % badanych odcinków.
Zmniejszyła się w związku z tym długość odcinków rzek odpowiadających III klasie czystości - z 46,8 % do 38,4 % oraz odpowiadających II klasie czystości - z 12,9 % do 9,4 %.
     Poza klasą na całej długości znalazły się rzeki: Bobrza i Maskalis. Wydłużyły się odcinki pozaklasowe rzek: Kamienna, Koprzywianka, Nida, Opatówka, Świślina i Wschodnia. Pojawiły się pozaklasowe odcinki w rzekach: Czarna Staszowska, Kamionka, Mierzawa i Pokrzywianka.
     Poprawę jakości wód z non do III i II klasy stwierdzono na niektórych odcinkach Łagowicy, Nidzicy i Psarki, a w Czarnej Malenieckiej wystąpił niewielki odcinek odpowiadający I klasie czystości wód. Najmniej zanieczyszczone rzeki województwa: Lubrzanka i Biała Nida utrzymały odcinkowo II i III klasę czystości.
     Wśród wskaźników decydujących o stopniu zanieczyszczenia rzek dominowały azotyny, fosfor ogólny, fosforany, zawiesina, mangan i ChZT-Mn. Ponadnormatywne stężenia wskaźników świadczących o zasoleniu wód jak chlorki, siarczany i substancje rozpuszczone wystąpiły jedynie w rzece Wiśle.
     Pozostałe badane wskaźniki fizyko-chemiczne w niewielkim procencie prób odbiegały od norm ustanowionych dla wód odpowiadających I klasie czystości.

Rys.1. Stan czystości rzek województwa świętokrzyskiego. Klasyfikacja fizykochemiczna