WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki

1. Jakość wód rzek województwa świętokrzyskiego


1.3. Jakość wód w zakresie hydrobiologii

     Żywe organizmy oraz nieożywione elementy środowiska rzecznego są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Badania hydrobiologiczne pozwalają określić skład gatunkowy oraz ilościowy wskaźnikowych organizmów roślinnych i zwierzęcych w wodzie w zależności od obecności w niej organicznych lub mineralnych związków pokarmowych oraz zanieczyszczeń antropogenicznych.
     W roku 2002 badania te kontynuowano w 49 punktach pomiarowo-kontrolnych; w tym w 17 punktach monitoringu podstawowego i 32 punktach monitoringu regionalnego z częstotliwością określoną odpowiednio w tabelach 2 i 3.
     Podobnie jak w latach ubiegłych tylko trzy rzeki: Kamienną, Nidę i Maskalis kontrolowano na całej długości, pozostałe - w punktach ujściowych.
     Indeks saprobowości obliczany jest w punktach monitoringu podstawowego na podstawie analiz biosestonu, a w punktach monitoringu regionalnego - sestonu i peryfitonu. W roku 2002 w większości badanych punktów indeks saprobowości odpowiadał II klasie czystości, sporadycznie (w 8 na 49 badanych ppk) - III klasie.
     Stężenia chlorofilu "a" (wskaźnika koncentracji biomasy fitoplanktonu rzek) w większości badanych punktów mieściły się granicach norm klas I - II. Do III klasy czystości zakwalifikowano wody 4 punktów (Małoszówka - Kazimierza Wielka, Nida - Wiślica i Nowy Korczyn, Wschodnia - Zrębin). Natomiast ponadnormatywne wartości chlorofilu "a" odnotowano w Kamiennej na odcinku od Nietuliska do ujścia do Wisły, Kamionce - ppk Bzin, Maskalisie - ppk Szczytniki, Silnicy - ppk Białogon i Wiśle - ppk Nowy Korczyn.