WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki

Ocena stanu czystości rzek województwa świętokrzyskiego w 2002 roku.

      Wykaz używanych w tekście skrótów, pojęć i oznaczeń
  ppk - punkt pomiarowo-kontrolny
  non - nie odpowiadający normom
  BZT - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - umowny wskaźnik zawartości substancji organicznych oraz niektórych nieorganicznych, wyrażony ilością tlenu zużywanego w reakcjach biochemicznego utleniania, przebiegającego w ściśle określonych warunkach
  BZT5 - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane po 5 dobach
  ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenu - umowny wskaźnik zawartości substancji organicznych oraz niektórych łatwoutleniających się substancji nieorganicznych w wodzie i ściekach, wyrażony ilością tlenu zużywanego w reakcjach tych substancji z nadmanganianem potasowym (ChZT- Mn), dwuchromianem potasowym (ChZT-Cr), nadsiarczanem potasowym, jodanem potasowym lub innymi utleniaczami
  chlorofil "a" - wskaźnik biomasy organizmów planktonowych - główny barwnik asymilacyjny w komórkach roślin, pochłaniający energię słoneczną niezbędną w procesach fotosyntezy
  seston - żywa i martwa zawiesina biernie unosząca się w wodzie
  bioseston - żywy składnik sestonu zwany powszechnie planktonem
  peryfiton - drobne organizmy roślinne i zwierzęce przytwierdzone do łodyg roślin, kamieni lub innych przedmiotów zanurzonych w wodzie
  saprobowość - zdolność do rozwoju i bytowania organizmów w wodach zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej
  miano Coli - najmniejsza liczba ml wody, w której można wykryć obecność bakterii z grupy Coli