Tabela 2. Zakres i częstotliwość badanych wskaźników
w monitoringu krajowym rzek w 2002 roku

Lp

Nazwa cechy

 

Częstotliwość

 

 

 

oznaczeń

1

Temperatura

0C

1 raz w miesiącu

2

Odczyn

pH

3

Przewodność

µS/cm

4

Tlen rozpuszczony

mgO2/l

5

% nasycenia tlenem

 

6

BZT5

mg O2/l

7

ChZT- Mn

mg O2/l

8

Chlorki

mg Cl/l

9

Siarczany

mg SO4/l

10

Substancje rozpuszczone

mg/l

11

Zawiesina ogólna

mg/l

12

Zasadowość

mg/l

1 raz w kwartale

13

Wapń

mg Ca/l

14

Magnez

mg Mg/l

15

Sód

mg Na/l

16

Potas

mg K/l

17

Azot amonowy

mg N/l

1 raz w miesiącu

18

Azot azotynowy

mg N/l

19

Azot azotanowy

mg N/l

20

Azot Kjeldahla

mg N/l

21

Azot ogólny

mg N/l

22

Fosforany

mg PO4/l

23

Fosfor ogólny

mg P/l

24

Miano Coli fek.

ml/bakter.

25

ChZT-Cr

mg O2/l

1 raz w kwartale

26

Żelazo ogólne

mg Fe/l

27

Mangan

mg Mn/l

28

Chrom ogólny

mg Cr/l

29

Cynk

mg Zn/l

30

Kadm

mg Cd/l

31

Miedź

mg Cu/l

32

Nikiel

mg Ni/l

33

Ołów

mg Pb/l

34

Rtęć

mg Hg/l

35

Fenole

mg/l

36

Detergenty anion.

mg/l

37

Chlorofil a

µg/l

38

Saprobowość  biosestonu

 

39

g - HCH

µg/l

1 raz w roku

40

DDE

µg/l

41

DDD

µg/l

42

DDT

µg/l

43

DMDT

µg/l

44

PCBS

µg/l

45

Ekstrakt eterowy

mg/l

46

Węglow. arom. jednopierścieniowe (JWA)

µg/l

1 raz w kwartale

47

Węglow. arom. wielopierścieniowe (WWA) całkowite i rozpuszcz.

µg/l

2 razy w roku

48

Węglow. aromat. WWA całkowite i rozpuszczone:

benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,j))perylen, fluoranten, indeno(1,2,3-c,d) piren                           

µg/l

Uwaga: oznaczenia wymienione w poz. 25-38  wykonywane są z częstotliwością 1 raz w kwartale,
gdy nie są przekroczone wartości dopuszczalne dla I klasy czystości w badanym wskaźniku.
W pozostałych przypadkach oznaczenia te wykonywane są z częstotliwością 1 raz w miesiącu.