Tabela 3. Zakres i częstotliwość badanych wskaźników w monitoringu regionalnym rzek w 2002 roku

 

 

 

Częstotliwość

Zakres oznaczeń

Lp

Nazwa cechy

 

oznaczeń

w przekrojach

 

 

 

A

B

1

Temperatura

0C

1 raz w miesiącu

+

+

2

Odczyn

pH

+

+

3

Przewodność

µS/cm

+

+

4

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

+

+

5

% nasycenia tlenem

 

+

+

6

BZT5

mg O2/l

+

+

7

ChZT- Mn

mg O2/l

+

+

8

Chlorki

mg Cl/l

+

+

9

Siarczany

mg SO4/l

+

+

10

Substancje rozpuszczone

mg/l

+

+

11

Zawiesina ogólna

mg/l

+

+

12

Zasadowość

mg/CaCO3/l

+

+

13

Wapń

mg Ca/l

+

+

14

Magnez

mg Mg/l

+

+

15

Sód

mg Na/l

+

+

16

Potas

mg K/l

+

+

17

Azot amonowy

mg N/l

+

+

18

Azot azotynowy

mg N/l

+

+

19

Azot azotanowy

mg N/l

+

+

20

Azot Kjeldahla

mg N/l

+

+

21

Azot ogólny

mg N/l

+

+

22

Fosforany

mg PO4/l

+

+

23

Fosfor ogólny

mg P/l

+

+

24

Miano Coli fek.

ml/bakter.

+

+

25

ChZT-Cr

mg O2/l

1 raz w kw.

(1 w m-cu)

+

+

26

Cynk

mg Zn/l

+

+

27

Kadm

mg Cd/l

+

-

28

Miedź

mg Cu/l

+

-

29

Nikiel

mg Ni/l

+

-

30

Ołów

mg Pb/l

+

-

31

Rtęć

mg Hg/l

+

-

32

Fenole

mg/l

+

-

33

Detergenty anion.

mg/l

+

-

34

Chlorofil a

µg/l

+

-

35

Seston

 

1 raz w kw.

+

-

36

Peryfiton

 

+

-

37

Strefa saprobowa

 

+

-

38

g - HCH

µg/l

1 raz w roku

+

-

39

DDE

µg/l

+

-

40

DDD

µg/l

+

-

41

DDT

µg/l

+

-

42

DMDT

µg/l

+

-

43

PCBS

µg/l

+

-

44

Siarczki

mg S/l

+

-

Uwaga:

1/ oznaczenia wymienione w poz. 25-34 wykonywane są z częstotliwością 1 raz w kwartale, gdy nie są przekroczone wartości dopuszczalne dla I klasy czystości w badanym wskaźniku. W pozostałych przypadkach oznaczenia te wykonywane są z częstotliwością 1 raz w miesiącu;

2/ peryfiton nie podlega oznaczaniu w następujących ppk.: Andruszkowice (rzeka Koprzywianka), Słupcza (rzeka Opatówka), Kazimierza Wielka (rzeka Małoszówka) i Kazimierza Mała (rzeka Nidzica).