Spis treści
     Program pomiarowy jakości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego
     Wyniki pomiarów i ogólna klasyfikacja jakości wód powierzchniowych
     Tabele i rysunki


     spis treści