Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Zbędne/zużyte składniki majątku

Zbędne

lub zużyte

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 r. poz. 2004, Dz. U. 2021 r. poz. 578) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy o składnikach rzeczowych majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii zbędne lub zużyte, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem mogą one być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem któregokolwiek z wyszczególnionych na stronie WIOŚ w Kielcach składników rzeczowych majątku ruchomego mogą:

  • stanąć do publicznego przetargu, aukcji lub publicznego zaproszenia do negocjacji w terminie zawartym w ogłoszeniu lub zaproszeniu umieszczonym na stronie internetowej WIOŚ w Kielcach,
  • wyrazić zainteresowanie kupnem składnika rzeczowego majątku ruchomego, w przypadku kiedy na jego zbycie nie jest ogłoszony przetarg publiczny, aukcja, lub zaproszenie do negocjacji,
  • wyrazić zainteresowanie najmem lub dzierżawą składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony, nieoznaczony z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (jeżeli podmiot jest organem administracji publicznej lub jednostką samorządu terytorialnego),
  • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez darowiznę (jeżeli podmiot należy do wymienionych w par. 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia.

W przypadku zainteresowania formą przekazania lub darowizny należy złożyć wniosek pisemny do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z § 38 ust. 4 lub § 39 ust 3 ww. Rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do nieodpłatnego przekazania lub darowizny. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Odbiór składnika majątkowego następuje na koszt podmiotu, któremu sprzedano, wynajęto, wydzierżawiono, nieodpłatnie przekazano lub darowano składnik majątkowy.

Skip to content