WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki
Ocena jakości wody w zbiorhikach zaporowych             Charakterystyka zbiorników

II. ZBIORNIKI ZAPOROWE

1. Informacje ogólne

     Na obszarze województwa świętokrzyskiego zlokalizowane są niewielkie zbiorniki zaporowe, większość ma pojemność poniżej 1 mln m3. Spełniają one rolę retencyjną, przeciwpowodziową (regulują przepływ wody w rzekach, łagodzą skutki kulminacyjnej fali powodziowej), a najczęściej funkcję rekreacyjną i turystyczną z uwagi na usytuowanie na terenach o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
     Do największych spośród badanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w latach 1994-2002 (o pojemności docelowej powyżej 1 mln m3) należą: Brody na rzece Kamiennej, Cedzyna - na Lubrzance, Chańcza - na Czarnej Staszowskiej, Rejów - na Kamionce.

ZBIORNIKI ZAPOROWE