WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
RysunkiI.Rzeki

     W roku 2002 kontynuowano badania monitoringowe na 30 rzekach województwa o łącznej długości 934,9 km.
     Sieć krajową monitoringu powierzchniowych wód płynących tworzy 17 przekrojów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach: Kamienna, Szewnianka, Nida, Nidzica, Pilica, Czarna Włoszczowska i Wisła. Sieć regionalna obejmuje 69 punktów pomiarowych rozmieszczonych na pozostałych rzekach o znaczeniu regionalnym (tabela 1).
     Badania stanu czystości rzek sieci krajowej prowadzone są zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określającymi zakres i częstotliwość oznaczeń (tabela 2) i "Programem monitoringu jakości środowiska województwa świętokrzyskiego" - dla sieci regionalnej (tabela 3).
     Uzyskane wyniki przetworzono przy zastosowaniu programu komputerowego "JaWo" dokonując oceny jakości rzek metodą stężeń charakterystycznych (metoda CUGW-u). W metodzie tej do oceny stanu czystości wód przyjmowane jest średnie stężenie z dwóch najbardziej niekorzystnych wyników - dla parametrów fizyko-chemicznych, dla wskaźników toksycznych - wynik najniekorzystniejszy, a dla bakteriologicznych - drugi z kolei wynik najniekorzystniejszy.
     Podstawą takiej oceny jest trzystopniowa klasyfikacja śródlądowych wód powierzchniowych wraz z normami dopuszczalnymi wskaźników zanieczyszczeń ustanowiona rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku (Dz. U. nr 116 poz. 503), która określa ich jakość w zależności od przeznaczenia następująco:

klasa I
wody nadające się do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody pitnej oraz bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych,
klasa II
wody nadające się do bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate,
klasa III
wody nadające się do zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia oraz nawadniania terenów rolniczych

     Klasyfikację wykonaną z wykorzystaniem metody stężeń charakterystycznych dla rzek badanych na całej długości, odniesioną do wskaźników fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i wynikową klasyfikację ogólną, przedstawiono w tabelach 4 i 5, oraz graficznie na rys.1, 2 i 3. Ocena ta uwzględnia także wpływ dopływów rzek niższego rzędu oraz punktowych zrzutów zanieczyszczeń.
     W klasyfikacji odcinkowej rzek pominięto wyniki badań hydrobiologicznych, gdyż analizy te wykonywano w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych i z różną częstotliwością.
     W przypadku rzek badanych tylko na ujściu ograniczono się do oceny w punkcie pomiarowo-kontrolnym (tabela_5).
     Podobnie oceniono Wisłę i Pilicę, które klasyfikowane są centralnie, z wykorzystaniem wyników badań wykonywanych w granicach województwa świętokrzyskiego.